Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb v prevádzke Face Workout Studio

 

 1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: Barbora Bakošová – teambakosova
Miesto podnikania: Ožvoldíkova 2006/10, 841 02, Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súd Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-307111
IČO: 54212774
IČ DPH: Predávajúci nie je platcom Dane z pridanej hodnoty

A spoločnosťou

Obchodné meno: ABAVAB s.r.o. so sídlom Ožvoldíkova 2006/10, 841 02, Bratislava IČO: 52869342, zápisaná v obchodnom registri Okr. Súdu BA I, odd. Sro, vl. č.: 143381/B, (ďalej “Poskytovateľ”) ktoré prevádzkujú Face Workout Studio
a Klientom

a) tuzemskou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá napĺňa znaky podnikateľa podľa príslušného zahraničného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a tieto osoby konajú v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti,

b) tuzemskou alebo zahraničnou fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti a to pri poskytovaní služieb a predaji tovarov Prevádzkovateľom.

VOP sú zverejnené v prevádzke na dostupnom mieste, ako aj na Webovej stránke Prevádzkovateľa: https://www.faceworkoutstudio.sk/sk.

1.2 Podpisom registračného formulára, prípadne iným preukázateľným spôsobom vyjadrenia súhlasu s týmito VOP (najneskôr však vždy začatím využívania Služieb Prevádzkovateľa alebo kúpou tovaru o Prevádzkovateľa) Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, podmienkami ochrany osobných údajov, Prevádzkovým poriadkom, reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, Bezpečnostnými a inými predpismi, prípadne ďalšími dokumentmi Prevádzkovateľa ktoré sú uvedené na Web stránke https://www.faceworkoutstudio.sk/

1.3 Ak nie je písomne dohodnuté inak, tieto VOP sa vzťahujú na právny vzťah medzi Klientom a Prevádzkovateľom.

 1. Definícia pojmov a podmienky ich používania

2.1 ,,Akcia“ je jednorazový produkt, alebo Služba s osobitnými podmienkami, ktorá nie je uvedená v Cenníku. Akcia je spoplatnená osobitou cenou a nevzťahuje sa na firemných Klientov. Podmienky Akcie, vrátane ceny a časového obmedzenia možnosti jej využitia, budú Prevádzkovateľom zverejnené na vybraných Prevádzkach a Web stránke.

2.2 „Aktivácia služby“ označuje taký úkon Klienta, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu Služby, a to buď označením jej začiatku užívania prostredníctvom Zákazníckeho konta pri Objednávke alebo okamžite pri časovo ohraničenej Službe bez uvedenia jej začiatku, ktoré umožnia Klientovi reálne využívanie Služby. 

2.3 ,,Benefitová poukážka“ je vybraná poukážka, ktorú Prevádzkovateľ akceptuje na základe zmluvného vzťahu s treťou stranou, ktorá je spôsobilá na dobitie Kreditu na Kreditnom konte pre Klienta uvedeného na benefitovej poukážke, alebo má špeciálny kód na benefitovej poukážke. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po doručení benefitovej poukážky na konkrétnu Prevádzku Prevádzkovateľa a jej kontrole poverenou osobou dobiť Kredit v príslušnej výške na Kreditné konto Klienta do 72 hodín.

2.4 „Bezpečnostnými a inými predpismi“ sú právne predpisy, nariadenia, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb Klientom, ktorými sa je Klient povinný riadiť, a ktoré sa priamo, alebo len sprostredkovane, týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní Služieb v prevádzke. Klient vstupom do Štúdia potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi zverejnenými vo vybraných Prevádzkach pri vybraných Službách Prevádzkovateľa, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu.

2.5 „Cena služby (služieb)“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien v zmysle aktuálneho Cenníka za všetky jednotlivé úkony poskytovaných v rámci Služby, resp. za cenu jednotlivej Služby. Cena služby je uvedená v aktuálne platnom Cenníku poskytovania Služieb vrátane príslušnej sadzby z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase poskytnutia Služby.

2.6 „Cena tovaru“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná. Cena tovaru je uvedená v aktuálne platnom Cenníku, vrátane príslušnej sadzby z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení platných v čase kúpy tovaru.

2.7 „Cenník“ je zoznam poskytovaných Služieb a tovaru Prevádzkovateľa, vrátane cien za jednotlivé poskytované Služby, predávané tovary, príplatky, Prevádzkovateľom v Štúdiu, pričom môže uvádzať aj trvanie Služby a ďalšie podmienky jej využitia vybraných služieb, možnosti zakúpenia, storno podmienok Rezervácií a ďalšie podmienky jednotlivých služieb. Cenník je k nahliadnutiu online na Web stránke ako aj na viditeľnom mieste v každom Centre. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny informácií uvedených v Cenníku.

2.8 „Štúdio“ alebo „Prevádzka“ je cvičebné skrášľovacie zariadenie Face Workout Studio prevádzkované v nebytových priestoroch na Zámockej ulici 20, 811 01, Bratislava.

2.9 „Klient“ je :

fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená k využívaniu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v Štúdiu.

Ak nie je v týchto VOP, alebo Prevádzkovateľom na vybraných Prevádzkach pri jednotlivých Službách stanovené inak, identifikácia Klienta pri každom vstupe do Prevádzky prebieha formou overenia Platným identifikačným dokladom. Vzhľadom na skutočnosť, že právnická osoba ako taká, vzhľadom na jej existenciu nie je schopná využívať Služby, Služby za právnickú osobu využíva ňou určená fyzická osoba, na ktorú sa rovnako vzťahujú práva a povinnosti v zmysle týchto VOP. Podmienky vstupu pre Prevádzku a Služby môžu byť vzhľadom na bezpečnosť a zdravie Klientov upravené na jednotlivých Prevádzkach Prevádzkovateľom odlišne.

2.10 „Objednávkou“ sa rozumie návrh na uzavretie Zmluvy, ktorý má najmä podobu písomného, ústneho, alebo telefonického záujmu o záväzné uzavretie Zmluvy a poskytnutie vybraných Služieb a tovarov zo strany Prevádzkovateľa

2.11 „Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie podľa miestnej príslušnosti Prevádzky.

2.12 „Platný identifikačný doklad“ je občiansky preukaz podľa zákona č. 395/2019 Z.z. občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov alebo cestovný pas ako cestovný doklad

v zmysle zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

2.13 „Prevádzkovým poriadkom“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby vstupujúcej do Štúdia vypracovaný Prevádzkovateľom. Klient vstupom do Štúdia potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu. Prevádzkový poriadok je k dispozícii na prevádzke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny Prevádzkového poriadku.

2.14 ,,Promo služba“ ak v Cenníku nie je uvedené inak, ide o bezplatné poskytnutie služby v Štúdiu poskytnutý Prevádzkovateľom Klientovi.

2.15 „Rezervácia“ znamená rezerváciu vybranej Služby Klientom prostredníctvom Prevádzkovateľom určených možností a za podmienok určených v Cenníku.

2.14 „Služba“ služba poskytovaná Prevádzkovateľom v Štúdiu na objednaný termín, ktorá predstavuje záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Klientovi zvolené Služby za podmienok uvedených v Zmluve a týchto VOP.

2.15 „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri zadaní záväznej objednávky služby a vyplnení informačného dotazníka nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.16 „Storno objednávky“ možnosť zrušenia objednanej Služby do doby začatia jej využívania stanovenej Klientom a podľa podmienok uvedených pri konkrétnej Službe uvedenej v Cenníku.

2.17 ,,Storno rezervácie“ je zrušenie Rezervácie na Zákazníckom konte Klienta v súlade s týmito VOP.

2.18 ,,Tréner“ je osoba poskytujúca osobné individuálne alebo skupinové tréningy v Štúdiu a má uzatvorený záväzkový vzťah s Prevádzkovateľom.

2.19 ,,Web stránka“ je internetová stránka Prevádzkovateľa, www.faceworkoutstudio.sk , prostredníctvom, ktorej sa dá cez príslušné rozhranie Web stránky/internetovej aplikácie dostať na Zákaznícke konto Klienta a vykonať vybrané úkony Klienta, ktoré sú Prevádzkovateľom umožnené

2.20 „Zákaznícke konto“ je konto vytvorené Klientom jedným zo spôsobov poskytnutých Prevádzkovateľom, a to prostredníctvom zariadenia v prevádzke Prevádzkovateľa, alebo Web stránky Prevádzkovateľa pomocou štandardne využívaných internetových prehliadačov alebo iným spôsobom. Ak nie je uvedené inak, existencia Zákazníckeho konta je podmienkou využívania Služieb Prevádzkovateľa. Zákaznícke konto je Klientovi prístupné prostredníctvom Web stránky po zadaní registrovanej emailovej adresy a zadaní zvoleného hesla a rovnako na Prevádzke prostredníctvom interného zariadenia po identifikácie Klienta prostredníctvom Platného identifikačného dokladu.

2.21 „Zmluvou“ sa rozumie zmluva o poskytnutí Služieb/kúpe tovaru, Zmluva o vyplnení informačného dotazníka a podmienky ochrany súkromia a osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov), reklamačný poriadok Prevádzkovateľa, Prevádzkový poriadok a iné zmluvné dokumenty ktoré sa vzťahujú na vybrané Služby a ktoré sú označené ako súčasť právneho vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom.

2.22 „Zodpovednou osobou“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená Prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním Služieb zo strany Klienta, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v Štúdiu a využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

 1. Registrácia Klienta

3.1 Podmienkou registrácie a vyplnenia informačného dotazníka, a vytvorenia Zákazníckeho konta je povinnosť Klienta pri každej vybranej forme registrácie vyplniť všetky požadované údaje pravdivo a rovnako je povinný predložiť všetky požadované doklady (napr. predloženie Platného identifikačného dokladu). V prípade, že Klient odmietne splniť všetky podmienky ktoré sa vyžadujú pre tú ktorú formu registrácie alebo odmietne predložiť vyžiadané doklady, nebude mu umožnený vstup do Štúdia a /alebo nebude mu využitie Služby umožnené.

3.2 Nový Klient, ktorý nie je užívateľom služieb Prevádzkovateľa, tj. nemá platne zriadené Zákaznícke konto, je povinný pred prvým v do Prevádzky vykonať registráciu/vyplnenie informačného dotazníka/založiť Zákaznícke konto jedným zo spôsobov, ktoré ponúka Prevádzkovateľ vo Prevádzke.

 1. Platby za Služby a platobné podmienky

4.1 Klient prioritne platí cenu za Služby na základe poskytnutej služby priamo na Prevádzke.

4.3 V prípade, ak nie je možná realizácie platby v zmysle predchádzajúcich bodov, je Klient povinný využiť iný zo spôsobov platby, ktorý je dostupný. Poplatky za prevod finančných prostriedkov znáša Klient, pričom prípadné poplatky nie sú účtované Prevádzkovateľom, ale subjektom, ktorý prevod finančných prostriedkov zabezpečuje.

4.4 Všetky poplatky ktoré je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi a ktoré súvisia s podmienkami využívania Služieb Klienta u Prevádzkovateľa sú uvedené v týchto VOP a v Cenníku.

 1. Vstup do prevádzky a poskytnutie Služieb

5.1 K umožneniu vstupu do Prevádzky a k poskytnutiu Služieb Prevádzkovateľom dôjde až po splnení všetkých podmienok Klientom v súlade s VOP.

 1. Vady Služieb, záručná doba a prevenčná povinnosť Klienta

6.1. V prípade vady poskytovaných Služieb Prevádzkovateľom je Klient povinný postupovať podľa platného reklamačného poriadku Prevádzkovateľa.

6.2. Ak Klient využije Služby napriek tomu, že ich označuje za vadné, vzdáva sa práva na ich reklamáciu a poskytnutie Služby bude považované za prijaté bez výhrad zo strany Klienta.

6.3. Spôsob vybavenia reklamácie je upravený reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa.

 1. Zodpovednosť za škodu

7.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za splnenie svojich zmluvných povinností s potrebnou starostlivosťou.

7.2. Klient nemá právo na náhradu škody spôsobenú vlastným úmyselným alebo nedbanlivostným konaním alebo úmyselným/nedbanlivým konaním tretích osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú v Štúdiu.

7.3. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za  škodu spôsobenú na majetku Prevádzkovateľa a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním ako aj za škodu na majetku a/alebo zdraví tretích osôb, nachádzajúcich sa v Štúdiu a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti, neodborným zaobchádzaním. Klient sa zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť poškodenému v celom rozsahu.

Klient je povinný zaobchádzať so zariadením/majetkom Prevádzkovateľa alebo zariadením/majetkom, ktoré Prevádzkovateľ užíva/má v nájme/výpožičke/držbe a je v priestoroch Štúdia šetrne. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za poškodenia zdravia alebo vecí, ktoré vznikli zaobchádzaním zo strany Klienta v rozpore so Zmluvou.

7.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v prevádzke počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Prevádzkovateľom veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte dvoch a viacerých vecí presahujú hodnotu 100,- EUR (cenná vec), je povinný toto oznámiť Zodpovednej osobe a odložiť ich v úschovni cenín, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na veciach v zmysle Zmluvy a ustanovení príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.

7.5. Zodpovedná osoba a ani Prevádzkovateľ nezodpovedá za spôsob využívania Služieb zo strany Klienta, nie je povinná poskytnúť mu poradenstvo, inštruktáž alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami Klienta v Štúdiu.

7.6. V prípade ak bez zavinenia Prevádzkovateľa, alebo vplyvom rozhodnutí orgánov štátnej moci (napríklad v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva či inými okolnosťami), alebo zásahov vyššej moci účastník nebude mať možnosť využiť objednané/predplatené Služby v pôvodne dohodnutom termíne alebo rozsahu, Klient berie na vedomie, že v týchto prípadoch Prevádzkovateľ trvá na plnení zvyšku Zmluvy, ak sa s Klientom nedohodne inak. Pre odstránenie pochybností platí, že v prípadoch podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ oznamuje Klientovi, že na zvyšku plnenia trvá.

7.7. Klient, ktorý spôsobí Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám škodu, je za ňu zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

7.8. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, bezchybnosť, správnosť a funkčnosť internetových stránok tretích osôb, na ktoré sú na Web stránke uvedené odkazy (links).

 1. Osobitné ustanovenia

8.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predaja jednotlivých Služieb/poskytovania vybraných Služieb obmedziť na Štúdio.

8.2 Prevádzkovateľ môže pri zakúpení viacerých Služieb poskytnúť Klientovi zľavu. Zľavy sa poskytujú podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa, na poskytnutie zľavy nie je právny nárok.

8.3 Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi Služby za Cenu za služby v zmysle Cenníka Prevádzkovateľa a v súlade so Zmluvou a VOP/Podmienkami.

8.4 Klient je oprávnený využívať Služby výhradne v rozsahu a spôsobom určeným týmito VOP, Zmluvou. Ak tento spôsob nie je určený je Klient oprávnený využívať výhradne spôsobom, aký je pre využívanie daných Služieb obvyklý.

8.5 Ak nie Prevádzkovateľom jednostranne určené inak, v prípade vzniku dodatočných povinností Prevádzkovateľa, ktoré budú súvisieť s rozhodnutiami orgánov verejnej moci (orgány štátnej správy alebo orgánov miestnej samosprávy) alebo zásahov vyššej moci na základe ktorých dôjde k dočasne nemožnému poskytovaniu Služieb Prevádzkovateľa na určité, alebo v čase vydania takého rozhodnutia neurčité obdobie, Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Služby, resp. obdobie možnosti využitia predplatených služieb sa nepredlžuje priamo úmerne obdobiu, počas ktorého poskytovanie služieb zo strany Prevádzkovateľa nie je možné (napríklad povinnosť dočasného obmedzenia alebo uzatvorenia Prevádzok v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19).

8.6 Prevádzkovateľ neposkytuje informácie o tretích osobách, o kontaktných údajoch a histórií návštev.

8.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu vybraných Služieb bez nároku na vrátenie Ceny za služby predplatených Služieb. Uvedené sa týka aj tých Služieb, na ktoré si Klient vykonal Rezerváciu.

Osobitné ustanovenia vo vzťahu k Rezervácii Služieb

8.8 Rezerváciu Služby, ktorá pripúšťa možnosť Rezervácie podľa Cenníka, ak nie je v Cenníku uvedené inak, je možné Klientom zrušiť bez poplatku pred jej plánovaným začatím najneskôr v lehote uvedenej v Cenníku.

8.9 V prípade, ak sa Klient nedostaví na rezervované Služby, včas, Rezervácia mu bude zrušená momentom jej začatia, a to bez nároku na vrátenie Ceny služby ak išlo o predplatenú Službu.

8.10 Rezerváciu Služieb je možné vykonať prostredníctvom Web stránky, alebo iným spôsobom, ktorý v danom čase umožňuje Prevádzkovateľ v Prevádzke. Predpokladom úspešnej Rezervácie vybraných Služieb je poskytnutie vyžiadaných údajov, preukázanie zakúpenej Služby a jej predplatenie na určité časové obdobie, v ktorom má byť Služba rezervovaná.

Osobitné ustanovenia vo vzťahu k právam a povinnostiam Klientov a Prevádzkovateľa

8.11 Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností Klientov, resp. osôb využívajúcich Služby Prevádzkovateľa uvedených v týchto VOP. V prípade nedodržania povinností Klientov je Prevádzkovateľ oprávnený prijať adekvátne opatrenia, vrátane odmietnutia poskytnutia Služby a to bez akýchkoľvek nárokov Klienta voči Prevádzkovateľovi.

8.12 V prípade porušenia povinností Klienta v zmysle týchto VOP, ako aj v prípade evidovaného nesplateného záväzku Klienta voči Prevádzkovateľovi na Zákazníkom konte si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odoprieť Klientovi vstup do Prevádzky a poskytnutie vybraných Služieb Prevádzkovateľa.

8.13 Pri závažnom porušení povinnosti Klienta je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Závažným porušením Zmluvy sa rozumie najmä: a) uvedenie nepravdivých informácií o svojej osobe b) opakované porušovanie ustanovení Zmluvy (min 2x), c) nerešpektovanie Prevádzkového poriadku d) nerešpektovanie pokynov Zodpovednej osoby, e) zavinené spôsobenie škody na majetku Prevádzkovateľa, f) spôsobenie škody na zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa v Štúdiu, reklama iného fitnes centra, či poskytovateľa obdobných služieb ako Prevádzkovateľom v Centre g) lákanie iných Klientov na využívanie služieb tretích osôb, ktoré sú konkurenčné k Službám Prevádzkovateľa h) aplikácia podporných látok v areáli prostredníctvom ihiel, či iným externým (mimotelovým) spôsobom, i) predaj alebo poskytovanie zakázaných látok, či iných tovarov Klientom. Odstúpenie od Zmluvy je účinné od momentu jeho oznámenia Klientovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy Prevádzkovateľom z vyššie uvedených dôvodov, Klient nemá nárok na náhradu škody ani na vrátenie Ceny služby a to ani jej pomernej časti, ak nie je Prevádzkovateľom rozhodnuté inak . Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka práv a povinností vyplývajúcich do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy, nároku na náhradu škody, ako aj riešenia sporov medzi Klientom a Prevádzkovateľom. Zmluvné strany nie sú povinné vrátiť si vzájomné plnenia poskytnuté do momentu účinnosti odstúpenia od Zmluvy.

8.14 V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu, alebo v iných odôvodnených prípadoch a nemá možnosť vyčerpať služby, je možné aby si Klient za tieto finančné prostriedky zakúpil produkty, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ v Štúdiu.

 1. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP platia od 01.09.2022 a v celom rozsahu nahrádzajú platnosť zverejnených Všeobecných podmienok poskytovania služieb (VOP) vo Face Workout Studio.

9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy alebo používania Služieb. Zmenu VOP Prevádzkovateľ oznámi v Štúdiu ako aj prostredníctvom oznámenia uverejnenom na Webovej stránke. 

9.3 Ak dôjde k jednostrannej zmene ustanovení VOP, má Klient právo na písomné vypovedanie Zmluvy v lehote 14 dní od okamihu oznámenia tejto zmeny; ak nedôjde k vypovedaniu Zmluvy, považuje sa toto konanie Klienta za súhlas s novým znením VOP.

9.4 Prevádzkovateľ a Klient sú vždy viazaní aktuálne platnými ustanoveniami VOP.

9.5 Právne vzťahy uzatvorené na základe dotazníka a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky:

 1. a) vo vzťahu k Spotrebiteľom predpismi občianskeho práva, a to Občianskym zákonníkom;
 2. b) vo vzťahu k ostatným osobám (neuvedeným v písm. a) vyššie) predpismi obchodného práva, a to Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

9.7 Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov osôb (Klientov), ktoré sú fyzickými osobami, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), pričom Klient poskytuje bližšie informácie o spracúvaní jej/ich osobných údajov v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na Webovej stránke.

9.8 Podnety Klientov prijíma Prevádzkovateľ na adrese uvedenej pri identifikácii Prevádzkovateľa týchto VOP a na e-mailovej adrese info@faceworkoutstudio.sk. 

9.9 Ak nie je vo VOP uvedené inak, Prevádzkovateľ a Klient sa dohodli, že vzájomná komunikácia a doručovanie písomností môže prebiehať prostredníctvom písomností zasielaných:

 1. a) osobne, poštou – na adresu sídla zapísaného v príslušnom obchodnom registri alebo inom registri, alebo na adresu trvalého pobytu,
 2. b) elektronickou poštou (email) – na adresu uvedenú Prevádzkovateľom a Klientom

9.10 Písomnosť/oznámenie sa považuje za riadne doručené (i) pri zasielaní písomnosti/oznámenia emailom okamihom vygenerovania potvrdenia prístrojom, prostredníctvom ktorého sa písomnosť/oznámenie zasiela, (ii) pri zasielaní poštou siedmeho dňa odo dňa odoslania formou doporučenej zásielky s doručenkou, (iii) osobne dňom prevzatia alebo odmietnutia prevzatia adresátom. Akúkoľvek zmenu adries pre doručovanie písomností je tak Prevádzkovateľ ako aj Klient povinný bezodkladne oznámiť. 

9.11 Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Prevádzkovateľa (vis major) alebo okolnosti na strane Klienta, na základe ktorých Klient úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené Služby, nevzniká Klientovi nárok na úhradu alebo zľavu z Ceny služieb ani nárok na kompenzáciu alebo náhradu škody v akomkoľvek rozsahu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu Služieb, výpadky a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis maior). Vyššou mocou (vis maior) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na Prevádzkach Prevádzkovateľa (napr. prerušené dodávky médií, vody a pod.), povinnosti uložené Prevádzkovateľovi rozhodnutím orgánov verejnej moci ako i iné.

9.12 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

9.13 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom zo zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

12.15 Klient týmto udeľuje spoločnosti ABAVAB, s.r.o., IČO: 52869342, so sídlom Ožvoldíkova 2006/10, 821 01 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 143381/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), súhlas s uchovaním informácií o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 za účelom zjednodušenia a zrýchlenia vstupu do prevádzok prevádzkovateľa pri dodržiavaní povinností stanovenými osobitnými právnymi predpismi (najmä zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a aktuálne platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR a/alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva).

Tieto osobné údaje o klientovi bude prevádzkovateľ uchovávať nasledovne:

– informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 maximálne po dobu 1 roka po aplikácii poslednej dávky;

– informácie o prekonaní ochorenia COVID-19 maximálne po dobu 180 dní od prekonania;

– informácie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 po dobu 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať osobne na prevádzke prevádzkovateľa alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Klient ako dotknutá osoba si môžu uplatniť u prevádzkovateľa práva dotknutej osoby, ktoré sú upravené v článkoch 12 až 22 Nariadenia Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Ako dotknutá osoba má teda klient právo: (i) na prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) na výmaz osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov, (vi) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

V Bratislave, dňa 01.09.2022